Документация по ПБ и превантивни мерки

Изготвяне на документация по ПБ, съгласно Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. на МВР и МИП, за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите – папка досие по ПБ, съдържащо инструкции, заповеди и план за евакуация при пожар или авария – текстова и графична част / схема за евакуация/.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПБ И ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ 2

Провеждане на инструктаж, практически занятия и тренировки /учебна евакуация/ с наличния състав за създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожар и авария.
Проиграване на планове за евакуация с персонала.